Дело C-172/11: Решение на Съда (втори състав) от 28 юни 2012 г. (преюдициално запитване от Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein — Германия) — Georges Erny/Daimler AG — Werk Wörth (Свободно движение на работници — Член 45 ДФЕС — Регламент (ЕИО) № 1612/68 — Член 7, параграф 4 — Принцип на недопускане на дискриминация — Увеличение на възнаграждението, изплащано на работниците, които работят на непълно работно време в периода преди пенсиониране — Погранични работници, подлежащи на облагане с данък върху дохода в държавата членка по местопребиваване — Фиктивно вземане предвид на данъка върху заплатите в държавата членка по месторабота)