P8_TA(2019)0056 Uskladitev bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 31. januarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND), ki razveljavlja Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD)) P8_TC1-COD(2017)0134 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 31. januarja 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah in razveljavitvi Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 (Uredba BND)