Apelt TITJUR Заключение на генералния адвокат Bot представено на30 юни 2011 г. # Наказателно производство срещу Leo Apelt. # Искане за преюдициално заключение: Landgericht Baden-Baden - Германия. # Директива 91/439/ЕИО - Взаимно признаване на свидетелствата за управление на превозни средства - Отнемане на национално свидетелство за управление, издадено от държавата членка по пребиваване и издаване от друга държава членка на свидетелство за управление на превозни средства от категории B и D - Отказ за признаване от държавата членка по пребиваване - Задължение за притежаване на валидно свидетелство за управление на превозни средства от категория B към момента на издаване на свидетелството за управление на превозни средства от категория D. # Дело C-224/10.