Дело T-338/11: Решение на Общия съд от 21 ноември 2012 г. — Getty Images/СХВП (PHOTOS.COM) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността PHOTOS.COM — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използването — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)