Държавнa помощ — Испания — Държавна помощ С 10/10 (ex N 562/09) — Помощ за преструктуриране за A NOVO Comlink SL — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС (Текст от значение за ЕИП)