ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите-членки през 2009 г. с оглед постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов