Писмен въпрос E-7351/10 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Съхраняване на възобновяема енергия