Писмен въпрос E-009354/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията. Отделяне на обезщетенията за жертвите на пожарите от гръцката програма за средносрочна бюджетна стратегия