Резолюция на Европейския икономически и социален комитет срещу дискриминацията, основана на раса или етнически произход