Решение (ЕС) 2016/1817 на Съвета от 7 октомври 2016 година за назначаване на заместник-член, предложен от Кралство Испания, в Комитета на регионите