Писмен въпрос E-008269/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Изключване на лозови насаждения от програма на Общността