Решение на Съда (трети състав) от 18 октомври 2012 г.#Mednis SIA срещу Valsts ieņēmumu dienests.#Преюдициално запитване, отправено от Augstākās tiesas Senāts.#ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 183 — Ред и условия за възстановяване на надвзетия ДДС — Национална правна уредба, с която се отлага възстановяването на част от надвзетия ДДС до разглеждането на годишната данъчна декларация на данъчнозадълженото лице — Принципи на данъчен неутралитет и на пропорционалност.#Дело C‑525/11. Решение на Съда (трети състав) от 18 октомври 2012 г.