Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega lubatakse liikmesriikidel, kes on 21. mail 1963. aastal sõlmitud tuumakahjustustega seotud tsiviilvastutuse Viini konventsiooni osalised, kõnealust konventsiooni muutev protokoll Euroopa Liidu huvides ratifitseerida või sellega ühineda