Писмен въпрос E-2045/08, зададен от Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) на Комисията. Закриване на летище Алфес