Делегирана директива (ЕС) 2019/175 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на оловен оксид в стъклоприпоя, използван за направата на прозоречни модули за определени газоразрядни тръби за лазери (Текст от значение за ЕИП.)