Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1086 на Комисията от 5 юли 2016 година за одобряване на 2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил (DBDCB) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 6 (Текст от значение за ЕИП)$