Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2021/768 2021 m. balandžio 30 d. kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės ir panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014