Mål C-723/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 juni 2019 (begäran om förhandsavgörande från Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgien) — Lies Craeynest m.fl. mot Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2008/50/EG — Artiklarna 6, 7, 13 och 23 — Bilaga III — Bedömning av luftkvaliteten — Kriterier som gör det möjligt att fastställa om gränsvärdena för kvävedioxid överskrids — Mätningar som genomförts med hjälp av fasta provtagningspunkter — Val av lämpliga platser — Tolkning av de värden som uppmätts vid provtagningspunkterna — Medlemsstaternas skyldigheter — Domstolsprövning — Kontrollens omfattning — Befogenhet att utfärda förelägganden)