Sprawa C-723/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgia) — Lies Craeynest i in./Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2008/50/WE — Artykuły 6, 7, 13 i 23 — Załącznik III — Ocena jakości powietrza — Kryteria pozwalające na stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnych wartości dwutlenku azotu — Pomiary dokonywane w stałych punktach pomiarowych — Wybór odpowiednich miejsc — Interpretacja wartości uzyskanych z pomiarów w punktach pomiarowych — Zobowiązania państw członkowskich — Kontrola sądowa — Stopień kontroli — Uprawnienie do skierowania nakazu)