Gevoegde zaken C-723/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — België) — Lies Craeynest e.a./Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2008/50/EG — Artikelen 6, 7, 13 en 23 — Bijlage III — Beoordeling van de luchtkwaliteit — Criteria tot vaststelling dat de grenswaarden voor stikstofdioxide zijn overschreden — Metingen door vaste bemonsteringspunten — Keuze van de geschikte locaties — Interpretatie van de meetresultaten van de bemonsteringspunten — Verplichtingen van de lidstaten — Rechterlijk toezicht — Omvang van het toezicht — Injunctiebevoegdheid)