kohtuasi C-723/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. juuni 2019. aasta otsus (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brusseli eelotsusetaotlus — Belgia) — Lies Craeynest jt versus Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2008/50/EÜ — Artiklid 6, 7, 13 ja 23 — III lisa — Õhu kvaliteedi hindamine — Kriteeriumid, mis võimaldavad tuvastada lämmastikdioksiidi piirtasemete ületamise — Püsivate proovivõtukohtade abil tehtud mõõtmised — Sobiva koha valik — Proovivõtukohtades mõõdetud tulemuste tõlgendamine — Liikmesriikide kohustused — Kohtulik kontroll — Kontrolli põhjalikkus — Õigus teha ettekirjutus)