Дело C-723/17: Решение на Съда (първи състав) от 26 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Белгия) — Lies Craeynest и др./Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer (Преюдициално запитване — Директива 2008/50/ЕО — Членове 6, 7, 13 и 23 — Приложение III — Оценяване на качеството на въздуха — Критерии, позволяващи да се установи превишаване на пределно допустимите стойности на азотен диоксид — Измервания, извършвани с помощта на стационарни пунктове за вземане на проби — Избор на подходящи площадки — Тълкуване на стойностите, измерени в пунктове за вземане на проби — Задължения на държавите членки — Съдебен контрол — Интензивност на контрола — Правомощие за издаване на разпореждане)