Регламент (EОВС, EИО, EВРАТОМ) № 2764/79 на Съвета от 6 декември 1979 година за изменение на Регламент (EОВС, EИО, Eвратом) № 300/76 относно определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на възнаграждение за работа на смени, и размера и условията за това$