Регламент (ЕО) № 470/2008 на Съвета от 26 май 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на прехвърлянето на помощта за тютюн на фонд Тютюн на Общността за 2008 и 2009 година и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на финансирането на фонд Тютюн на Общността