Заключение на генералния адвокат Mayras представено на22 юни 1977 г.