Euroopan parlamentin tarkistukset 24. lokakuuta 2017 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))