Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 март 2021 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на произведения в Обединеното кралство горски репродуктивен материал на същия материал, произведен в Съюза (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))