Дело T-388/11: Решение на Общия съд от 10 април 2019 г. — Deutsche Post/Комисия (Държавни помощи — Пощенски сектор — Финансиране на допълнителни разходи за заплати и за социално осигуряване на част от персонала на Deutsche Post посредством субсидии и приходи, придобити от възнаграждението за услуги с регулирани цени — Решение за разширяване на официалната процедура по разследване — Решение, с което се установява съществуването на нови помощи в края на фазата на предварителна проверка — Жалба за отмяна — Обжалваем акт — Правен интерес — Допустимост — Последици от отмяната на окончателното решение — Задължение за мотивиране)