Καθορισμός ακρόασης για τη γενική εξέταση των απαιτήσεων Υπόθεση αριθ. 05 KO.2016.672 2020/C 226/09