Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k smernici Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorá zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV [COM(2018) 213 final – 2018/0105 (COD)]