Věc T-319/20: Žaloba podaná dne 27. května 2020 – GGEW v. Komise