TITJUR Заключение на генералния адвокат Lagrange представено на10 май 1962 г. # Louis Worms срещу Върховен орган на Европейската общност за въглища и стомана. # Дело no 18-60. Worms/Върховен орган