Съединени дела C-404/15 и C-659/15 PPU: Решение на Съда (голям състав) от 5 април 2016 г. (преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Германия) — Изпълнение на европейски заповеди за арест, издадени за Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU) (Преюдициално запитване — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2002/584/ПВР — Европейска заповед за арест — Основания за отказване на изпълнението — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 4 — Забрана за нечовешко и унизително отношение — Условия на задържане в издаващата държава членка)