Решение на Комисията от 29/03/2011 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6083 - FIAT / GM / VM MOTORI JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)