Делегиран регламент (ЕС) 2021/424 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на алтернативния стандартизиран подход за пазарен риск (текст от значение за ЕИП)