Zadeva C-853/19: Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Poprad – Slovaška) – IM/Sting Reality s.r.o. (Predhodno odločanje – Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča – Varstvo potrošnikov – Direktiva 2005/29/ES – Nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov – Člena 8 in 9 – Agresivne poslovne prakse – Direktiva 93/13/EGS – Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah – Pogoj, ki je predmet posamičnega dogovora – Pristojnost nacionalnega sodišča)