Vec C-853/19: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 2. júla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Poprad – Slovensko) – IM/Sting Reality s.r.o. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 a článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Ochrana spotrebiteľov – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom – Články 8 a 9 – Agresívne obchodné praktiky – Smernica 93/13/EHS – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Individuálne dohodnutá podmienka – Právomoci vnútroštátneho súdu)