Дело C-853/19: Определение на Съда (девети състав) от 2 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Okresný súd Poprad — Словакия) — IM/Sting Reality s.r.o. (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 99 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители — Членове 8 и 9 — Агресивни търговски практики — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Индивидуално договорена клауза — Правомощия на националния съд)