Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.7195 — Lotte/Nestle/Lotte Nestle Korea JV) текст от значение за ЕИП