Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на27 юни 1973 г.