Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους (ΕΤΠ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 2021/C 161 I/01