Становище на Комисията съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, относно предложените от Европейския парламент изменения в позицията на Съвета относно предложението за директива на Европейския Парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО