kohtuasi T-433/16: Üldkohtu 28. märtsi 2019. aasta otsus — Pometon versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Terasabrasiivide Euroopa turg — ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kooskõlastamine kogu EMPs — Kronoloogiliselt nihkes „hübriidmenetlus“ — Süütuse presumptsioon — Erapooletuse põhimõte — Põhiõiguste harta — Tõend rikkumise kohta — Üks ja vältav rikkumine — Eesmärgipõhine konkurentsipiirang — Rikkumise kestus — Trahv — Trahvi põhisumma erakorraline kohandamine — Põhjendamiskohustus — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine — Täielik pädevus)