Υπόθεση T-433/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Μαρτίου 2019 — Pometon κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Ευρωπαϊκή αγορά λειαντικών μέσων από χάλυβα — Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ — Συντονισμός των τιμών σε ολόκληρο τον ΕΟΧ — Ετεροχρονισμένη «υβριδική» διαδικασία — Τεκμήριο αθωότητας — Αρχή της αμεροληψίας — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων — Απόδειξη της παραβάσεως — Ενιαία και διαρκής παράβαση — Περιορισμός του ανταγωνισμού ως εκ του αντικειμένου — Διάρκεια της παραβάσεως — Πρόστιμο — Κατ’ εξαίρεση προσαρμογή του βασικού ποσού — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Αναλογικότητα — Ίση μεταχείριση — Πλήρης δικαιοδοσία)