Υπόθεση T-53/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2020 — SBS Bilimsel Bio Çözümler κατά EUIPO — Laboratorios Ern (apiheal) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης apiheal – Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα APIRETAL – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Απουσία κινδύνου συγχύσεως – Απουσία ομοιότητας των σημείων – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»)