Задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 май 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея (кодифициран текст) (COM(2010)0510 – C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))