PROPCELEX Поправка на Директива 2009/164/ЕС на Комисията от 22 декември 2009 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти ( ОВ L 344, 23.12.2009 г. )