Rättelse till kommissionens direktiv (EU) 2019/1834 av den 24 oktober 2019 om ändring av bilagorna 2 och 4 till rådets direktiv 92/29/EEG vad gäller rent tekniska justeringar (Europeiska unionens officiella tidning L 279 av den 31 oktober 2019)