Γραπτή ερώτηση αριθ. 583/87 του κ. Karel De Gucht προς την Επιτροπή Θέμα: Έγκριση χορηγήσεως δανείου στην επιχείρηση Maxhotte από την κυβέρνηση