Писмен въпрос P-010248/10 Catherine Grèze (Verts/ALE) до Комисията. Борба с биопиратството